Gümrük Yönetmeliği | Gümrük Müşavirliği Ve Danışmanlık 0541 678 7575 - Part 5

Gümrük Yönetmeliği

Bağlayıcı Tarife Bilgisi

Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddesi: Madde 28 EK 2 T.C. GÜMRÜKLERİ- BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ TURKISH CUSTOMS – BINDING TARIFF INFORMATION   1 HAK SAHİBİ NÜSHASI 1. Hak Sahibinin Adı ve Adresi Gizli 2. BTB Referans Numarası 3. Geçerliliğin Başlama Tarihi Önemli NotBu BTB, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin 4…

In: Gümrük Mevzuatı Gümrük Yönetmeliği

Bağlayıcı Tarife Başvuru Formu

Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddesi: Madde 28 EK 1 TC GÜMRÜKLERİ BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ BAŞVURU FORMU 1. Başvuru Sahibi: Adı ve Adresi SADECE RESMİ KULLANIM İÇİNDİR ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Telefon No :…………………………………………………. Faks No : ………………………………………………… Başvuru Referans No: Başvuruyu Kabul Eden Gümrük İdaresi: ………………………………………………………………… Kayıt Tarihi :……………………………………………

In: Gümrük Mevzuatı Gümrük Yönetmeliği

onbirinci ve onikinci kitap İtirazlar son hükümler

ONBİRİNCİ KİTAP İtirazlar İlgili olarak bakınız: 14.09.2011 tarihli 4486 sayılı tasarruflu yazı (Danıştay 7. Dairesinin 21/06/2011 tarih ve Esas no: 2009/8888 Karar no: 2011/ 3510 sayılı kararı ile Gümrük Yönetmeliğinin 585 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sunulmak üzere ilgili gümrük idaresine” ibaresi ile ikinci ve üçüncü fıkrası iptal edilmiştir.)…

In: Gümrük Mevzuatı Gümrük Yönetmeliği

Onuncu Kitap Gümrük Cezaları

ONUNCU KİTAP Cezalar BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ceza koyan çeşitli kanunlara göre takibat yapılması MADDE 579 – (1) Bir fiilin hem Kanunun hem de kaçakçılıkla mücadele veya diğer ceza koyan kanunların kapsamına girebilecek olması durumunda, idare amiri durumu inceleyerek olay dolayısıyla, aynı zamanda diğer kanunlara göre işlem yapılıp yapılmayacağını tespit…

In: Gümrük Mevzuatı Gümrük Yönetmeliği