Gümrük Mevzuatı | Gümrük Müşavirliği Ve Danışmanlık 0541 678 7575 - Part 5

Gümrük Mevzuatı

onbirinci ve onikinci kitap İtirazlar son hükümler

ONBİRİNCİ KİTAP İtirazlar İlgili olarak bakınız: 14.09.2011 tarihli 4486 sayılı tasarruflu yazı (Danıştay 7. Dairesinin 21/06/2011 tarih ve Esas no: 2009/8888 Karar no: 2011/ 3510 sayılı kararı ile Gümrük Yönetmeliğinin 585 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sunulmak üzere ilgili gümrük idaresine” ibaresi ile ikinci ve üçüncü fıkrası iptal edilmiştir.)…

In: Gümrük Mevzuatı Gümrük Yönetmeliği

Onuncu Kitap Gümrük Cezaları

ONUNCU KİTAP Cezalar BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ceza koyan çeşitli kanunlara göre takibat yapılması MADDE 579 – (1) Bir fiilin hem Kanunun hem de kaçakçılıkla mücadele veya diğer ceza koyan kanunların kapsamına girebilecek olması durumunda, idare amiri durumu inceleyerek olay dolayısıyla, aynı zamanda diğer kanunlara göre işlem yapılıp yapılmayacağını tespit…

In: Gümrük Mevzuatı Gümrük Yönetmeliği

Dokuzuncu kitap,Geçici depolama yerleri

DOKUZUNCU KİTAP Diğer Hükümler BİRİNCİ KISIM Geçici Depolama Yeri ve Antrepo İşletmelerinin Yükümlülükleri BİRİNCİ BÖLÜM Geçici Depolama Yerleri Geçici depolama yeri işleticilerinde aranacak şartlar MADDE 512- (1) Geçici depolama yeri açmak üzere başvuran gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri, şirketi temsile yetkili kişiler ile şirket sermayesinin % 10…

In: Gümrük Mevzuatı Gümrük Yönetmeliği

Sekizinci Kitap Gümrük Yükümlülüğünün Doğması ve Başlaması

SEKİZİNCİ KİTAP Gümrük Yükümlülüğü BİRİNCİ KISIM Gümrük Yükümlülüğünün Doğması ve Başlaması İthalatta gümrük yükümlülüğü MADDE 483- (1) İthalatta gümrük yükümlülüğü; ithalat vergilerine tabi eşyanın, serbest dolaşıma girmesi veya ithalat vergilerinden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali için normal usulde yapılan beyanlarda gümrük beyannamesinin tescil tarihinde, basitleştirilmiş usulde yapılan beyanlarda basitleştirilmiş işlemlere…

In: Gümrük Mevzuatı Gümrük Yönetmeliği