Gümrük Kanunu | Gümrük Müşavirliği Ve Danışmanlık 0541 678 7575 - Part 5

Gümrük Kanunu

Dördüncü Kısım, Yeniden İhracat,İmha ve Terk.

İKİNCİ AYIRIM Yeniden İhracat, İmha ve Terk MADDE 163– 1. Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihracı mümkündür. 2. Ticaret politikası önlemleri dahil olmak üzere, eşyanın ihracı için öngörülen işlemler, gerektiğinde yeniden ihraç edilecek eşyaya da uygulanır. Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinde ihracata ilişkin ticaret politikası…

In: Gümrük Kanunu

Dördüncü Kısım, Serbest Bölgeler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Gümrükçe Onaylanmış Diğer İşlem veya Kullanım Şekilleri BİRİNCİ AYIRIM Serbest Bölgeler A. Genel Hükümler MADDE 152– Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; a) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek…

In: Gümrük Kanunu

Dördüncü Kısım,İhracat Rejimi

DÖRDÜNCÜ AYIRIM İhracat Rejimi MADDE 150– l. İhracat rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. İhracat, ticaret politikası önlemleri ve gerektiği takdirde ihracat vergileri de dahil olmak üzere çıkış işlemlerine ilişkin hükümlerin uygulanmasıyla gerçekleştirilir. 2. Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilecek eşya,…

In: Gümrük Kanunu

Dördününcü Kısım,Hariçte İşleme Rejimi

G. Hariçte İşleme Rejimi I. Genel Hükümler MADDE 135– 1. Hariçte işleme rejimi,144 ila 148 inci maddelerde öngörülen standart değişim sistemine ilişkin hükümler ile 116 ncı madde hükmü saklı kalmak üzere, serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda…

In: Gümrük Kanunu